Regulamin zakupów

Regulamin

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Olga Trybel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fizjolady Olga Trybel, adres ul. Sucharskiego 10/7, 71-075 Szczecin .NIP  852-236-21-20,  REGON 320522446, e-mail: fizjolady@fizjolady.pl

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)
 4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 6. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 7. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 8. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 9. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 11. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

II. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży produktów elektronicznych oraz usług zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 4. Umowa sprzedaży produktów fizycznych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 5. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu ćwiczeń zgodnie z instrukcjami opisanymi w produktach, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą, czy w Twoim przypadku nie występują ewentualne przeciwwskazania do ćwiczeń. Ćwiczenia wykonywane są na własną odpowiedzialność wykonującego ćwiczenia.W przypadku konsultacji indywidualnych, ćwiczenia dobierane są po wcześniejszym zebraniu wywiadu dot. stanu zdrowia.

Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.    Płatności za produkt można dokonać w zależności od rodzaju produktu – za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu elektronicznego.

3.    W przypadku przelewu elektronicznego: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.” Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-terCard Electronic, Maestro”

4.    W przypadku przelewu bankowego, płatności będą dokonywane na rachunek 54 1140 2004 0000 3302 7435 6469.

5. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej płatności należy dokonać: niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

6. W przypadku gdy Sprzedawca wymaga uiszczenia zadatku na poczet wykonania usługi, zadatek powinien być uiszczony niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Termin płatności pozostałej kwoty – nie później niż w dniu realizacji usługi, o ile strony nie umówiły się inaczej.

7. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta – zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – Sprzedawca ma obowiązek uiszczenia kwoty odpowiadającej dwukrotności zadatku.

8. W przypadku szkoleń/webinairów dostępnych w określonym terminie, aby możliwe było uczestnictwo na żywo, przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia/webinairu do godz. 14:00. Po tym terminie przelewy księgowane są przez banki co do zasady dnia następnego. Istnieje więc ryzyko zaksięgowania płatności już po planowanym rozpoczęciu szkolenia/webinairu.

9. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu/webinairze w dniu jego rozpoczęcia, zaleca się przesłanie na mailowy adres kontaktowy potwierdzenia zapłaty z numerem zamówienia, żeby możliwe były dołączenie do szkolenia/webinairu. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. Możliwa jest zmiana wybranego tematu i terminu szkolenia najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem Usługi. Aby dokonać zmiany tematu lub terminu szkolenia należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.

10. W celu zakupu produktów należy:

 1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyku”
 2. po wybraniu produktów, należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności),
 3. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 4. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
 5. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).

IV Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

Kiedy otrzymam produkt fizyczny?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
  1. terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
  2. terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru. Sprzedawca dołącza fakturę VAT (na wniosek Klienta).


Kiedy otrzymam produkt elektroniczny/ usługę?

 • Zakupiony produkt elektroniczny będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line .
 • W przypadku zakupu usług, termin realizacji zostanie określony przez strony najpóźniej po złożeniu zamówienia, o ile termin nie został określony przy opisie produktu.
 • Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

                                                                                        .

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:                                

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów. Do usług zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

VII. Warunki techniczne:                                                

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar. Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. W przypadku zakupu konsultacji lub innych usług, które będą realizowane on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji.
 6. W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera dostęp do np. grupy na Facebooku lub do udziału w transmisjach LIVE za pomocą określonej platformy, do korzystania z produktu, konieczne będzie uzyskanie przez Użytkownika dostępu do ww. platform / posiadanie aktywnego konta na Facebooku.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:przeglądarka internetowa Chrome lub Internet Explorer w najnowszej wersji, rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.
 8. Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: Przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi). Dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzeba co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows XP i Windows 7 potrzeba 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM. Potrzeba także przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome. Wszyscy uczestnicy potrzebują także najnowszej wersji Adobe Flash Player. Posiadanie kamery i mikrofonu nie jest potrzebne. Uczestnicy widzą prezentera, natomiast nie udostępniają swojego wizerunku, komunikujemy się za pomocą czatu. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub dokonania płatności (w zależności od tego, co jest przedmiotem umowy), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. Sprzedawca działa w oparciu o Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty, który jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 6. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 7. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 8. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 9. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 11. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).             

Dane do kontaktu: Olga Trybel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fizjolady Olga Trybel, adres ul. Sucharskiego 10/7, 71-075 Szczecin, e-mail: fizjolady@fizjolady.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres wskazany w Regulaminie – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Olga Trybel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fizjolady Olga Trybel, adres ul. Sucharskiego 10/7, 71-075 Szczecin, e-mail: fizjolady@fizjolady.pl

    Odstępuję od umowy z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..       

    Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data …………………………………………………   

* uzupełnic